a1 a2 a3
slid1 slid2 slid3 slid4 slid5

මල්වානේ වල්ගම වෙද පරපුරේ සර්වාග හා ගෙඩි වණ වෙදකමෙන් පෝෂණ  වු ශිරෝමණි පි.කේ.ඩ්. පවුලිස් අප්පුහාමි මහතා විසින් 1937 වර්ෂයේ දි ආරම්භකරන ලද,

ශ්‍රි සාරෞෂධාලය

ප්‍රතිකාරකරන වෛද්‍යවරු හා වේලාවන් 

වෛද්‍ය පී. කේ. ඩී. පවුලිස් අප්පුහාමි මහතාගේ පුත් , රාජගිරිය ආයුර්වේද ශික‍ෂන රෝහලේ සර්වාංග සහ ගෙඩි වණ, පිළිකා විශේෂ වෛද්‍ය කොළඹ ආයුර්වේද විශ්ව විද්‍යාල බාහිර කථීකාචාර්ය, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය මහා මණ්ඩල සාමාජික,

 

වෛද්‍ය පී.කේ.ඩී. ප්‍රේමසිරි

(සර්වාංග හා ගෙඩි වණ විශේෂ) ලි.ප. අංකය : 7295

සවස් වරුව සතියේ සෑම දිනකම 5.00 සිට 8.00 දක්වා 

උදේ වරුව අඟහරුවාදා, බදාදා, සෙනසුරාදා පමණක් - 8.30 සිට 11.00 දක්වා 

 

මුළු දිවයිනටම සාමවිනිසුරු, ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය මහා මණ්ඩල සාමාජිකා 

වෛද්‍ය ශිලා ඉලංගන්තිලක

ආයුර්වේද ශාස්ත්‍රී (ඩබ්. ඒ.) - ලි.ප. අංකය : 6584

සවස් වරුව සතියේ සෑම දිනකම 5.00 සිට 8.00 දක්වා 

 

වෛද්‍ය පි.කේ.ඩී. පවුලිස් අප්පුහාමි මහතාගේ මුණුබුරු, (කෑටවලමුල්ලේ වෙද මහතාගේ)

වෛද්‍ය රුවන්සාගර දහනායක

(සර්වාංග  හා ගෙඩි වණ විශේෂ) ලි.ප. අංකය 12644-8659

සදුදා හා සිකුරාදා දිනයන්හි පෙරවරු 8.30 සිට 11.00 දක්වා පමණි.

දුරකථන ඇමතුමක් දී වෙන්කර ගත් වේලාව තුළ පමණක් හමුවිය හැක.

 

ප්‍රතිකාර කරන රෝග

 • වාතරෝග
 • රක්තරෝග
 • සෙම් රෝග
 • බාල රෝග 
 • කාන්තා රෝග 
 • චර්ම රෝග 
 • සන්ධි ගතරෝග 
 • මුත්‍රා රෝග 
 • ශිර්ෂ රෝග 
 • ප්‍රමේහ රෝග 
 • ගෙඩි වණ 
 • වැටීම් තෑලීම්


 ආදි සියළුම රෝගාබාධයන් සහ දරුවන් නැතිකම සදහා පාරම්පරිකව රැකගත් මල්වානේ වල්ගම වෙද පරපුරෙන් දායාද කල සුවිශේෂ පාරම්පරික විශේෂ ප්‍රතිකාර සහ සම්පාදිත ඖෂධ ඇත.